KGE
輪套彈簧管塞

NU-TCN-01

輪套彈簧管塞

 • 材質: 碳鋼
 • 2葉, 適用輪軸尺寸Ø7/16"x1 1/2", 方管用
 • 接單訂製品
DWG

相關產品...


彈簧管塞(含底座)

NU-TCN-02

彈簧管塞(含底座)

 • 材質: 碳鋼
 • 2葉, 圓管用
 • 接單訂製品
DWG

相關產品...


彈簧管塞(含底座)

NU-TCN-03

彈簧管塞(含底座)

 • 材質: 碳鋼
 • 單葉, 方管用
 • 接單訂製品
DWG

相關產品...


彈簧管塞 / 梅花片

NU-TCN-04

彈簧管塞 / 梅花片

 • 材質: 碳鋼
 • 3葉, 方管 / 圓管 可用
 • 接單訂製品
DWG

相關產品...


彈簧管塞 / 梅花片

NU-TCN-05

彈簧管塞 / 梅花片

 • 材質: 碳鋼
 • 2葉, 方管 / 圓管可用
 • 接單訂製品
DWG

相關產品...


彈簧管塞(含底座)

NU-TCN-06

彈簧管塞(含底座)

 • 材質: 碳鋼
 • 2葉, 方管用
 • 接單訂製品
DWG

相關產品...


方管彈簧管塞 / 方管梅花片

NU-TCN-07

方管彈簧管塞 / 方管梅花片

 • 材質: 碳鋼
 • 2葉, 方管用
 • 接單訂製品
DWG

相關產品...


彈簧管塞(含底座)

NU-TCN-08

彈簧管塞(含底座)

 • 材質: 碳鋼
 • 單葉, 圓管用
 • 接單訂製品
DWG

相關產品...


長方形彈簧管塞

NU-TCN-09

長方形彈簧管塞

 • 材質: 碳鋼
 • 2葉, 長方形管用
 • 接單訂製品
DWG

相關產品...